Kiedy już uzyskamy rozwód największym problemem pozostaje podział wspólnego majątku, który budzi zawsze wielkie emocje.

Do procedury podziału należy dobrze się przygotować - skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, które potwierdzą nasze twierdzenia oraz zastanowić się na których składnikach majątku najbardziej nam zależy, aby usprawnić proces podziału majątku. Podział majątku jest kosztowny, więc najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Czym jest wspólność majątkowa małżeńska?

Wspólność majątkowa małżeńska powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa Małżonkowie mogą również rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową umownie.

Co składa się na wspólny majątek małżonków?

Do majątku wspólnego małżonków należą:

  • wynagrodzenie za pracę i inne dochody z działalności zarobkowej,
  • dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunkach emerytalnych małżonków,
  • przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością majątkową należą do majątku odrębnego małżonków. 

Kiedy można dokonać podziału majątku?

Podziału majątku można dokonać w dowolnym momencie- przed, w trakcie lub po rozwodzie. Przed rozwodem podziału majątku dokonuje się poprzez umowę o rozdzielności majątkowej. W trakcie rozwodu jeden z małżonków może złożyć wniosek, aby sąd podzielił majątek. Jednak najczęściej dokonuje się go dopiero po orzeczeniu rozwodu.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Wspólność małżeńska majątkowa wygasa wraz z ustaniem małżeństwa, o ile wcześniej nie dokonano podziału majątku.

Sądowo

Aby dokonać podziału majątku w procedurze sądowej należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku małżeńskiego. Należy się jednak liczyć z dużymi kosztami takiej procedury. Sam wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. Ponadto trzeba doliczyć koszty pełnomocników oraz ekspertyzy biegłego w kwestii wartości wspólnego majątku. 

Polubownie

Istnieje również możliwość, aby byli małżonkowie podzielili swój majątek umownie. Jeżeli w skład takiego majątku wchodzi nieruchomość, umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to dobra alternatywa dla kosztownej procedury sądowej, ale w tym wypadku zazwyczaj konieczna jest obsługa przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Jak dzieli się majątek małżeński?

W procedurze podziału majątku generalną zasada jest, że dzieli się go równo pomiędzy małżonków. Jednak istnieje wiele wyjątków np. małżonek, który poniósł dodatkowe koszty na majątek wspólny może żądać zwrotu swoich nakładów. Ciężko jest jednak podzielić majątek, który składa się z nieruchomości i ruchomości takich jak samochody czy inne sprzęty dokładnie po równo .Dlatego często konieczny jest konsensus pomiędzy małżonkami, polegający na tym, iż jeden z małżonków spłaci różnice w wartości podzielonych części drugiemu małżonkowi.

Podział majątku jako procedura skomplikowana i z natury konfliktowa wymaga dużej uważności i determinacji. Profesjonalna obsługa prawna gwarantuje nam sprawność procedury.