Na czym polega dziedziczenie?

Dziedziczenie to wejście spadkobiercy, w tym przypadku osoby małoletniej, w całość praw i obowiązków majątkowych osoby zmarłej. Wynika ono z ustawy lub z testamentu, jeżeli zmarły takowy pozostawił.

Spadkobierca może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste)
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), w konsekwencji odpowiadając za długi wyłącznie do wysokości aktywów spadku
  • odrzucić spadek

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Co ważne, jeżeli w powyższym terminie takiego oświadczenia się nie złoży, oznacza to, iż przyjęło się spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jednakże, jeżeli spadkobierca jest osobą małoletnią, oświadczenie takie musi złożyć jego rodzic bądź opiekun, który zgodnie z prawem sprawuje pieczę nad jego majątkiem i może to zrobić wyłącznie za uprzednią zgodą sądu, jako że czynność taka przekracza zakres zwykłego zarządu nad majątkiem dziecka.

Jak odrzucić spadek?

Kiedy zdarzy się, że w spadku znajdują się długi, które mogą obciążyć małoletniego, warto rozważyć odrzucenie spadku. 

Procedura:

  • Zgodnie z prawem rodzic bądź opiekun musi uzyskać zezwolenie sądu we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą majątku dziecka, w tym na odrzucenie spadku, dlatego też złożyć należy pisemny wniosek do sądu rejonowego o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nad majątkiem dziecka i uiścić opłatę w wysokości 40 złotych w kasie sądowej.
  • W odpowiednim terminie sąd wyznaczy rozprawę, podczas której orzeknie czy żądanie wnioskodawcy jest podstawne, zgodnie z przedstawionymi mu dowodami.
  • Po uprawomocnieniu się postanowienia złożyć należy do sądu wniosek o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia, który konieczny jest do podjęcia dalszych czynności.
  • Z wydanym przez sąd odpisem rodzic bądź opiekun musi niezwłocznie udać się do notariusza w celu skutecznego odrzucenia spadku w imieniu dziecka. 

Podejmując decyzję należy koniecznie pamiętać o tym, że nie ma możliwości odwołania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.