Czym jest rozwód i jak go przeprowadzić?

Zgodnie z treścią przepisu art. 56 § kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Dla możliwości orzeczenia rozwodu konieczne jest łączne wystąpienie obu powyższych przesłanek.

Przyjmuje się, że zupełny rozkład małżeństwa ma miejsce, gdy doszło do zerwania wszystkich więzi charakteryzujących prawidłowe pożycie małżeńskie, a więc do ustania:

  • więzi duchowej polegającej na istnieniu sfery uczuć manifestowanych przez małżonków; 
  • więzi fizycznej polegającej na podejmowaniu pożycia małżeńskiego;  
  • więzi ekonomicznej polegającej na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. 

Z kolei przesłanka trwałości rozkładu pożycia oznacza nieodwracalność stanu zerwania więzi między małżonkami, podlegającą ocenie Sądu na podstawie okoliczności konkretnego przypadku, przy czym obowiązujący porządek prawny nie precyzuje w żaden sposób okresu, po upływie którego rozkład pożycia może zostać uznany za trwały i nieodwracalny.

Kiedy nie orzeka się rozwodu?

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:
żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub 
wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. 

Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód?

Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł.